Příležitostná grafika

Ačkoliv tvorba příležitostné grafiky nebyla mezi hlavními činnostmi Karla Svolinského, je autorem více než 800 děl tohoto typu mezi lety 1922 až 1986 a jejich dokonalé zpracování z něj učinilo jednoho z velikánů tohoto žánru v českém umění 20. století. Ačkoliv malé, ovšem nikoliv ve smyslu umělecké práce, tyto tisky representují chronologicky řazený přehled jak vývoje umělce, tak transformaci společnosti.

Vytvořil osobité soubory knižních značek, novoročních přání, pozvánek apod. Navzdory skutečnosti, že příležitosntá grafika znamenala pro Svolinského vesměs jen úkoly okrajového významu, často vznikala z iniciativy spolupracovníků, přátel i úzké skupiny spřátelených sběratelů.

Kolekce, vznikající průběžně po dobu asi 65 let, podle zdrženlivého odhadu obsahují cca 400 novoročenek a vánočních přání, cca 150 knižních značek a veliké množství dalších artefaktů, jako velikonočních, svatebních oznámení apod.

Kromě výše pojednaných sběratelsky privilegovaných kategorií příležitostné grafiky, jimž již několik sběratelských generací věnovalo mimořádnou pozornost, vytvořil Karel Svolinský v letech 1922-1986 ještě množství různých pozvánek, poděkování, oznámení, velikonočních přání a dalších typů rodinné grafiky. Ze stovek zmíněných tisků, vydaných vesměs v omezených nákladech, se jen nepatrná část dočkala evidence, případně zveřejněnívýstavou nebo reprodukcí, třebaže se svojí kvalitou neodlišují odostatních počinů umělce.

Poznávání příležitostné grafiky Karla Svolinského nebude ještě dlouho uzavřeno. Nepochybně bude pokračovat doplňování soupisů i hledání odpovědí na konkrétní otázky, jakou je například vyjasnění okolností vzniku kolorovaného dřevorytu k poctě 75 narozenin TGM.